ESL National Championship mùa 2– gi?i ??u Dota 2 qu?c gia ???c… 8 ??i ??ng ky

发布时间:2019-07-29 11:10:53 来源:HC电竞盘口-手机app客户端软件点击:33

 ESL National Championship?là m?t h? th?ng gi?i u Esports v?i kinh nghi?m ?c t? ch?c t?i h?n 20 qu?c gia trên kh?p th? gi?i, nh?m m?c ?ích h? tr? nh?ng tài n?ng trong khu v?c và thúc y s? phát tri?n c?a c?ng ng. H? th?ng gi?i u này có m?t t?i h?n 20 qu?c gia trên th? gi?i nh Australia,? New? Zeland, các qu?c gia t?i Chau ?u,… v?i các b? m?n thi u nh? CS:GO, Dota 2.

 

 NG KY

 S? lo?i 1 – 30 tháng 5 (Th? 5)

 S? lo?i 2 – 31 tháng 5 (Th? 6)

 S? lo?i 3 – 6 tháng 6 (Th? 5)

 S? lo?i 4 – 7 tháng 6 (Th? 6)

 Ti?p n?i thành c?ng c?a mùa gi?i u tiên,?ESL National Championship mùa 2 s? chính th?c tr? l?i trong ít ngày s?p t?i. ?c bi?t, gi?i u Dota 2 này v?n s? gi? nguyên t?ng gi?i thng lên t?i?12.000 USD tng ?ng v?i kho?ng 280 tri?u ng

 M?i ?ay, Hoàng Bách Nguy?n hay còn ?c bi?t t?i v?i cái tên #S c?ng là Caster c?a?ESL National Championship mùa 2 có nh?ng chia s? ?áng chú y trong c?ng ng Dota2vn. Theo ?ó, tính n t?i qua,?ESL National Championship mùa 2 ch? có …3 i tuy?n ng ky nh?ng sau ?ó 2 i tuy?n xin… b? gi?i

  t?ng có th?i gian, Dota 2 Vi?t Nam phát tri?n v?i s? lng i tuy?n chuyên nghi?p khá ng cùng nh?ng Studio t?p trung phát tri?n b? m?n này nh? Pewpew Studio, ESV Studio… Aces Gaming c?ng m?t th?i thi u ngang ng?a v?i nh?ng i tuy?n Dota 2 hàng u ? khu v?c ng Nam á trc khi dính t?i Scandal dàn x?p t? s?. C?ng ph?i t? r?t lau r?i, Dota 2 Vi?t Nam ch?a có m?t i tuy?n m?nh có th? c?nh tranh sòng ph?ng v?i nh?ng i tuy?n khác trong khu v?c t?i vòng lo?i Major/ Minor.

 Sau l?i kêu g?i c?a “#S” thì cu?i cùng s? lng i tuy?n Dota 2 ng ky vòng s? lo?i?ESL National Championship mùa 2 c?ng t?ng ?c lên con s? 8 ? th?i ?i?m hi?n t?i. Hy v?ng r?ng trc ngày thi u 30/05 s?p t?i, s? có thêm nh?ng i tuy?n m?i ng ky ?em t?i m?t gi?i u s?i n?i, ch?t lng, h?p d?n ngi xem